088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

Klachtenregeling

 1. Bij voorkeur dient u uw klacht schriftelijk in via het klachtenformulier. Dit om onduidelijkheid over de precieze aard van de klacht te voorkomen. Het formulier kan vervolgens worden verzonden naar samen. Ook kan het per e-mail worden verzonden naar contact@samenwerktbeter.com
 2. Binnen drie werkdagen volgt een ontvangstbevestiging met toelichting over de verdere procedurestappen.
 3. De klacht wordt behandeld door een bedrijfsarts die niet direct bij de klacht betrokken is. Wie de klacht zal afhandelen wordt in de bevestiging (zie 2.) vermeld.
 4. Meestal zal met de klager contact worden opgenomen voor nadere toelichting of vragen. Tevens volgt binnen samen een gesprek met de persoon die met de klacht te maken heeft.
 5. Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.
 6. Indien de uitspraak of voorgestelde afhandeling als onvoldoende wordt ervaren dient dit binnen vier weken na datum dagtekening schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 7. Binnen twee weken na sub 6. wordt klager in de gelegenheid gesteld de klacht face to face of telefonisch toe te lichten. Indien gewenst en van toepassing vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van de persoon op wie de klacht van toepassing is.
 8. Indien klager van deze gelegenheid tot een gesprek geen gebruik maakt volgt na 2 weken een definitieve beslissing.
 9. Tijdens het in artikel 7. genoemde gesprek kan een voorstel tot oplossen van de klacht worden gedaan. Indien daarmee een bevredigende oplossing gerealiseerd is, wordt dit schriftelijk vastgelegd.
 10. Indien het in artikel 7. bedoelde gesprek niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, wordt uiterlijk na twee weken schriftelijk een definitief voorstel gedaan. Daarbij wordt dan tevens aangegeven op welke wijze een derde partij (Geschillencommissie) kan worden ingeschakeld.
 11. Adviezen met betrekking tot arbeids(on-) geschiktheid zijn uitgesloten van deze klachtenregeling. Indien er verschil van mening bestaat met betrekking tot werkhervattingsadviezen dient hiertoe een deskundigenoordeel te worden aangevraagd bij het UWV (zie www.UWV.nl)