088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

SAMEN WERKT BETER COÖPERATIE U.A.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definities

SAMEN: Samen Werkt Beter Coöperatie U.A., gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77377192.

Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van SAMEN.

Diensten: alle door SAMEN te leveren en/of geleverde diensten.

Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van SAMEN, dan wel met wie SAMEN een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake door SAMEN te leveren en/of geleverde Diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij SAMEN Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt en/of levert, ook indien deze Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Inschakeling door SAMEN van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van SAMEN, de leden van SAMEN, alsmede door SAMEN ingeschakelde derden/niet-leden.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Alle door SAMEN gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

SAMEN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De verrichtingen en dienstverlening van SAMEN zijn onderhavig aan omzetbelasting.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is SAMEN daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SAMEN anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SAMEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

SAMEN raakt pas gebonden aan aanbiedingen, toezeggingen, wijzigingen en of aanvullingen op bestaande Overeenkomsten, nadat en voor zover zulks door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande offertes.

 

Artikel 4 Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte van SAMEN door Opdrachtgever, dan wel door het rechtsgeldig ondertekenen van een door SAMEN opgestelde (concept)overeenkomst. In het geval dat de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van de offerte van SAMEN komt een Overeenkomst pas dan tot stand op het moment dat SAMEN schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met leden  van SAMEN of door SAMEN ingeschakelde derden/niet-leden binden SAMEN niet dan nadat en voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van SAMEN schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5 Tarieven en betaling

Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Alle tarieven zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

SAMEN is gerechtigd per kalenderjaar  de tarieven voor haar Diensten te indexeren conform het prijsindexcijfer voor commerciële dienstverlening zoals door het CBS in het kalender jaar voorafgaand aan de tariefsverhoging is gepubliceerd.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever na vervaldatum van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

 

Artikel 6 Leveringstermijnen

Alle door SAMEN genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan SAMEN bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

SAMEN is niet gebonden aan termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en SAMEN zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Een enkele overschrijding van termijnen kan niet beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 7 Geheimhouding en privacy

SAMEN verplicht zich de door of namens de Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en/of niet gelieerd zijn aan SAMEN, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMEN, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van SAMEN.

SAMEN zorgt ervoor dat de (persoons)gegevens na beëindiging van de overeenkomst desgevraagd vernietigd worden. Op verzoek van de Opdrachtgever toont SAMEN aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

SAMEN leeft alle toepasselijke privacywetgeving na en verbindt zich voldoende (technische) maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle (persoons)gegevens waarvan SAMEN uit hoofde van de Overeenkomst kennisneemt. Voor de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens verwijst SAMEN, indien van toepassing, naar de separate verwerkersovereenkomst.

Op de dienstverlening van SAMEN is de meest recente versie van SAMEN’s Privacyverklaring van toepassing, welke verklaring op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

SAMEN zal de in dit artikel vastgelegde ge- en verboden opleggen aan haar leden en eventueel door haar ingeschakelde derden/niet-leden en/of vervangers.

 

Artikel 8 Uitvoering Diensten

SAMEN is bij het uitvoeren van de Diensten geheel zelfstandig. Zij richt de dienstverlening naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever in. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde resultaat van de Opdracht.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van documenten en informatie die hij ten behoeve van de uitvoering van de Diensten ter beschikking stelt, ook indien die documenten en informatie van derden afkomstig zijn.

SAMEN zal de Diensten op een professionele wijze overeenkomstig de meest geschikte procedures en conform alle van toepassing zijnde wetten, regelingen, protocollen en vereisten (doen) uitvoeren.

SAMEN garandeert dat zij gekwalificeerde, bevoegde en bekwame deskundigen  inzet om de Diensten uit te voeren.

Het staat SAMEN vrij deze deskundigen te vervangen door één of meer andere perso(o)n(en), mits deze over de ter zake vereiste kwalificaties beschik(t)(ken). SAMEN meldt voorafgaand aan een eventuele vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties.

SAMEN is gerechtigd om ten behoeve van de adequate uitvoering van de overeengekomen Diensten medische informatie in te winnen en/of deskundigen in te schakelen. SAMEN zal hiertoe overgaan indien dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover over het inschakelen van deskundigen, zoals onder andere de bedrijfsarts, tussen partijen niet reeds afspraken zijn gemaakt, zal SAMEN onverwijld aan Opdrachtgever schriftelijk opgave doen over de aard en de kosten van deze extra Diensten.

SAMEN zal bij de uitvoering van de Diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en handelen op een wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer mag worden verwacht. SAMEN zal zich inspannen om het door de Opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal worden behaald.

 

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. SAMEN zal Opdrachtgever daaromtrent in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken zal SAMEN Opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed en zullen partijen hierover separate afspraken maken.

 

Artikel 10 Duur en beëindiging

De Overeenkomst tussen SAMEN en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

De Overeenkomst kan schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden zonder opgaaf van redenen door elke partij worden opgezegd.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever SAMEN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SAMEN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

SAMEN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag SAMEN respectievelijk Opdrachtgever een Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

  • één der partijen in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst;
  • de nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting uit hoofde van een Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;
  • voor één der partijen faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, de WSNP van toepassing wordt verklaard, dan wel maatregelen worden genomen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
  • één der partijen een beroep doet op overmacht als bedoeld in de artikel 11 de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat deze langer dan drie maanden zal duren.

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij SAMEN ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SAMEN vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SAMEN op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SAMEN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Indien SAMEN tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SAMEN gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 11 Overmacht

SAMEN is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van SAMEN behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.

Van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever mededeling worden gedaan.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Indien SAMEN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

SAMEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SAMEN is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

SAMEN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of haar werknemer(s) door SAMEN mondeling of schriftelijke verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd of de verstrekte adviezen volledig naast zich heeft neergelegd.

SAMEN is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen, die niet aan SAMEN kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid, die de naleving van de Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van SAMEN behoort te komen.

SAMEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen en schade door bedrijfsstagnatie.

De gezamenlijke aansprakelijkheid van SAMEN, haar bestuurders en haar leden is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SAMEN wordt uitbetaald. Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van het verhalen van enige schade die de uitkering in het desbetreffende geval door de verzekeraar te boven gaat. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal de hoogte van de aan Opdrachtgever uitgebrachte facturen over de voorgaande 6 maanden.

SAMEN is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden/niet-leden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde kan worden verhaald. SAMEN is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

De in deze bepaling bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

SAMEN is te allen tijde gerechtigd  om, indien en voor zover mogelijk, geleden schade aan de zijde van de Opdrachtgever waarvoor SAMEN aantoonbaar aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken door middel van herstel of verbetering van de gebrekkig geleverde prestaties.

 

Artikel 13 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart SAMEN voor alle eventuele aanspraken van derden, die stellen schade lijden vanwege door SAMEN ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte Diensten.

Indien SAMEN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden SAMEN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen wat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 

Artikel 14 Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig en/of niet rechtsgeldig zijn, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig en/of niet rechtsgeldig zijn in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat de strekking van Algemene Voorwaarden en de betreffende Overeenkomst behouden blijft.

Wanneer zich bij de uitvoering van een Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.

De Overeenkomst, inclusief deze daarop van toepassing zijn Algemene Voorwaarden, is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten dienen te  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.